Zpravodaj - page 9

7
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Kašpar Šlik († 1449). Biografická črta kancléře tří císařů
Málokterá postava českých dějin pozdního středověku je tak kon-
troverzní jako Kašpar Šlik. Tento původně chebský měšťan se
vypracoval až na pozici císařského kancléře a hraběte. Jeho
životní osudy, které jsou do značné míry spjaté s naším re-
gionem, nejsou sice neznámé, ale jeho životopisy jsou za-
tíženy mnoha mýty a chybami. V nedávné době se Šlikem
zabývalo hned několik odborníků. Proto není cílem toho-
to článku komplexní představení života Kašpara Šlika, ale
přiblížení aktuálního stavu poznání této pozoruhodné
osobnosti.
Kašpar se narodil přibližně v polovině 90. let 14. století
jako syn chebského měšťana a kupce Jindřicha Šlika. Rod
Šliků přišel do Chebu z Vogtlandska v dnešním Sasku. Kro-
mě Kašpara měl Jindřich s manželkou (domnělou hraběnkou
z italského Collata, jak tvrdil Kašpar) ještě syny Erharta, Viléma,
Mikuláše, Matese, Jindřicha, Františka a dceru Annu. První pí-
semná zmínka o Kašparovi pochází až z roku 1413, kdy se zapsal
ke studiu na univerzitě v Lipsku. Studia nejspíš nedokončil. Bě-
hem kostnického koncilu se patrně stal součástí dvora Zikmunda
Lucemburského, kde jej máme od roku 1416 doloženého jako
písaře a notáře. Nedlouho poté začal Šlik hromadit značné sumy
peněz, a to jednak z pozice držitele panství, kterými jej Zikmund
podaroval, ale také na základě své úřednické služby (např. inka-
soval peníze za vyhotovování listin). Kašpar Šlik se tak stal boha-
tým člověkem, od něhož si posléze mohl samotný král půjčovat
peníze. Sám Šlik ve svých písemnostech tvrdil, že již v této době
doprovázel Zikmunda během většiny jeho zahraničních cest, ale
s ohledem na jeho postavení běžného písaře jsou tato tvrzení
spíše nepravděpodobná a navíc pochází z písemnosti, která je
jeho vlastním falzem.
Šlikova kariérní hvězda neustále stoupala – roku 1426 se stal
Zikmundovým sekretářem a o dva roky později dokonce pro-
tonotářem. Na sklonku dvacátých let 15. století začal Kašpar
užívat poněkud záhadný predikát „z Lažan“, který posléze pře-
vzali další členové jeho rodiny. Tento predikát nejspíš souvisí
s dnešními Horními a Dolními Lažany u Chebu. Od roku 1431
již můžeme považovat Kašpara Šlika za vůdčí postavu Zikmun-
dovy panovnické kanceláře, ale v samotném úřadu kancléře jej
nacházíme až o dva roky později. Šlik byl vůbec prvním císař-
ským kancléřem měšťanského původu a prvním laikem v tom-
to úřadu, neboť do této doby zastávali kancléřský úřad pouze
představitelé církve. Během Zikmundovy korunovace císařem
Pečeť Mikuláše Šlika, Kašparova bratra
Erb rodu Šliků (Wernigerodský
erbovník, konec 15. století)
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook