Zpravodaj - page 7

5
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
které kostelu věnovala obec. Od ceny těchto tří zvonů bylo odečteno dva tisíce korun za materiál sta-
rého zvonu (1920) a celková cena tak činila 17 360. Slavnostní vysvěcení a zavěšení zvonů se konalo
v neděli 27. června 1926 a celebrantem celé slavnosti byl (poslední) literbašský farář Engelbert Kerner
za asistence faráře z Lobzů (Mikuláš Sämann) a faráře z Nové Vsi (Karel Hahn). Během svěcení recito-
vala žákyně místní školy Marie Pichlová báseň O zvonu. Největší zvon dostal jméno „Srdce Ježíšovo“,
prostřední „Dítě Ježíš“ a nejmenší „svatý Josef“. Jako kmotry jednotlivých zvonů pak svěcení asistovaly
dámy Anna Hahn, paní Pimpl a Katharina Lauterbacher, které každá kostelu věnovaly 100 Kč.
Zvony však v kostele dlouho nevydržely, neboť jen o několik let později vypukla druhá světová válka
a s ní i další rekvizice zvonů. Datum rekvizice v Literbachu není jisté, údaje farní a městské kroniky se
v tomto směru rozcházejí. Podle městské kroniky došlo k zabavení zvonů 16. ledna 1942, podle farní
kroniky se tak stalo až 19. února téhož roku. Oba prameny se ale shodují na tom, že byly zabaveny
všechny tři nové zvony a ve věži zůstal jen původní malý zvon, označovaný jako „Die elfte Glocke“.
Poslední zachovaný literbašský zvon – hornický – který přežil dvě světové války, byl někdy po roce
1946 snesen z věže kostela a byl pokládán za zmizelý.
Na základě zjištění v roce 2015 a 2016 byl však tento zvon objeven v Chlumu Svaté Maří, kde je
dodnes umístěn v sanktusníku křížovnického poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svaté Máří
Magdaleny. Během průzkumu zvonu na místě dne 24. září 2016 bylo zjištěno následující: zvon je vyso-
ký 38 cm (bez koruny), má dolní průměr 44,5 cm a jeho srdce je dlouhé 33,5 cm. Na svém plášti nese tři
nepříliš umělecky dobře ztvárněné reliéfy – kříž s Kristem (výška 11,5 a šířka 6,5 cm), svatého Prokopa
s mitrou a berlou a svatého archanděla Michale s mečem. Oba světci jsou umístěni v kruhových medai-
lonech o rozměrech 10x10 (svatý Prokop) a 11,5x10 cm (svatý Michael). Zajímavé je, že svatý Michael
bych podle údajů v literbašské farní kronice považován za havíře – to mnohé svědčí o mizerné úrovni
reliéfu. Medailony jsou rámovány palmovými ratolestmi a postavy světců je vyplňují beze zbytku.
Pod medailony je po celém obvodu zvonu latinský majuskulní nápis
Svěcení zvonů v roce 1928.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook