Zpravodaj - page 6

4
SOKOLOVSKO
EGER ANNO 1744 IOHANN GEORG JORDAN
Tento zvon pocházel z kaple svatého Jana Křtitele, o které se zmiňuje ve své Topografii Schaller a Gnirs
ji považuje za zcela zaniklou. Není známo, kdy přesně došlo k přenesení zvonu do kostela, ale mohlo se tak
stát hned po jeho výstavbě v náhradu za zničené zvony. Jistě se ta stalo nejpozději v roce 1789, kdy byla
kaple snesena a zdemolována. Podle všeho byl tento zvon v polovině 19. stoletá poškozen, neboť v roce
1857 došlo k jeho přelití. Na nově ulitém zvonu byl nápis
GEGOSSEN VON A. PISTORIUS IN EGER ANNO 1857
Druhý zvon v lucerně věže a zároveň poslední zvon literbašského chrámu byl označován ve farní
kronice jako „Bergglocke“ – hornický zvon a někdy také jako „Die elfte Glocke“, neboť v hornických
krajích existovala prastará tradice, která nařizovala každý den v jedenáct hodin zvonit na památku
všech zemřelých havířů. Zřejmě se jedná o pozůstatek zvonění „na směnu“, o kterém nás informují
historické báňské předpisy. Tradice zvonění o jedenácté hodině je zachycena např. v Krásně, v Horním
Slavkově, nebo v Jindřichovicích.
Na svém plášti nesl zvon podle farní kroniky tři reliéfy. Kříž s ukřižovaným Kristem, svatý Prokop
s mitrou a berlou a pro zvony nezvyklý profánní reliéf horníka držícího mlátek. Na svém plášti měl
podle farní kroniky nápis
BEATE MICHAELI ET PROKOPI ORATE PRO NOBIS VESTRIS DEVOTIS
DEUS BENEDICAT NOBIS ET FOSSORIBUS
PISTORIUS IN EGER 1861
Zásadní změnu pro zvonový fond kostela svatého archanděla Michaela přinesl rok 1917, kdy byla
pro potřeby rakousko-uherské armády po celé monarchii provedena rekvizice zvonů. V Literbachu k ní
došlo 10. ledna 1917, kdy byly z věže kostela sneseny dva zvony. Největší (Poledník) o váze 195 kilo-
gramů a pak zvon (Mešní) původem z kaple svatého Jana Křtitele o váze 31 kilogramů. Další vlna rekvi-
zice se 3. prosince 1917 stala osudnou pro třetí zvon (Umíráček) o váze 87 kilogramů. Ze zvonového
fondu tak zůstal v kostele jen nejmenší zvon
– hornický – z roku 1861. Za odvezené zvony
o celkové hmotnosti 313 kg bylo farnosti vy-
placeno 1252 korun rakouských.
Dočasnou náhradou za ztracené zvony se
v roce 1920 stal 95 kilogramový zvon z díl-
ny chomutovského zvonaře Richarda He-
rolda v ceně 4 400 korun. Sbírkou od domu
k domu byla vybrána částka 2 600 a dalších
1 800 darovala obec. Zvon, naladěný do tónu
„fis“, byl slavnostně vysvěcen ve dvě hodiny
odpoledne 7. března 1920. Nápis na zvonu
zněl „H. MICHAEL, BITTE FÜR UNS 1920“.
Podle všeho byl však již rovnou považo-
ván za dočasné řešení a v roce 1926 byl tento
zvon nahrazen novým souborem tří nových,
Pohled na kostel v roce 1890.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...44
Powered by FlippingBook