Zpravodaj - page 3

1
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Obsah:
Zvony kostela svatého Archanděla Michaela
v Literbachu
(Miloš Bělohlávek)
..........................
2
Kašpar Šlik († 1449). Biografická črta kancléře
tří císařů
(Jan Boukal)
...............................................
7
Poslední demokratické parlamentní volby
v ČSR před nástupem nacistické a komuni-
stické totality a jejich odraz v sokolovském
regionu
(Vladimír Bružeňák)
.................................
9
Zhrzená důstojnická čest
(František Horník)
.....................................................
15
Čeští učitelé v Kostelní
(Helena Kavková)
.....................................................
21
Životní příběh Otto Seidla
(Stanislav Meinl)
.......................................................
24
Označování ulic a domů v Sokolově
(Jan Rund)
.................................................................
28
Sokolovské Kaiserpanorama
(Michael Rund)
.........................................................
30
Kamenné pařezy pod Habartovem
(Petr Uhlík, Petr Rojík)
............................................
35
Josef Telín st. – zapomenuté osudy
(Jaroslav Ureš)
...........................................................
37
Sokolovský generál
(Jiří Klůc)
.....................................................................
40
Slovo redakce
Vzdělávání pro budoucnost?
V poslední době mám příležitost se více než jindy za-
bývat problematikou vzdělávání. Z článků odborníků se
dozvídám, že školství zavedené v 18. stolení jako nástroj
pro získání poslušné a také tak trochu kvalifikované
pracovní síly pro nastupující průmysl, se za ta uplynulá
2,5 staletí zase až tak moc nezměnilo, nezměnil se totiž
hlavní cíl. No a tak není divu, že si někteří pozorovatelé
všimli, že dnes již vlastně školu pro nalévání vědomostí
do hlaviček našich dětí nepotřebujeme. Internet přinesl
nevídané možnosti, a tak se dnes můžou děti lépe a zá-
bavněji učit jinak než docházkou do školy. Škola hrou,
velký to ideál našeho slavného rodáka Komenského, se
sice nikdy na školách neuskutečnil, ve virtuálním pro-
storu se rodí tak nějak samovolně a přirozeně. Na co
tedy školu máme? Může škola v podobě, jak ji známe,
přežít? Odpovědi na první otázku rozumím. Škola může
být posledním místem, kde se ještě děti a mládež mů-
žou setkávat s živými bytostmi svého věku a získávat
nezbytné sociální kompetence. I druhý důvod je mi
jasný. Je to levný způsob hlídání dětí, když my dospě-
lí musíme pracovat. A co dál? Měl jsem včera možnost
tyto otázky položit ústřednímu školnímu inspektorovi
a z odpovědi nejsem nadšen. Máme sice školství nej-
autonomnější v celé Evropě, tato autonomie ale přišla
v nezralou dobu a bez systémové podpory státu. Asi
i proto neumíme ve školách reagovat na změnu pro-
středí, na kolem nás stále překotněji se vyvíjející svět,
a i proto klesá úroveň vzdělání našich žáků v mezi-
národním srovnání. Všichni se shodneme na tom, že
vzdělávání je klíčem k úspěšné budoucnosti jednotlivce
i státu. Ale jak toho dosáhnout, nikdo neví. Ach jo, můj
vrozený optimismus dostává trhliny.
M. Makovička
Sokolovsko Časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Ročník 7
,
číslo
. 1 / 2017
Vydává:
MAS Sokolovsko, o.p.s.
Editor:
Ing. Miroslav Makovička
Redakce:
Údaje o distribuci:
Výkonný redaktor:
PhDr. Vladimír Bružeňák
Redakční rada:
Ing. Miroslav Makovička,
PhDr. Vladimír Bružeňák, Ing. Petr Krása,
Ing. Michael Rund
Registrační číslo:
MK ČR. 19466
Za obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Titulní strana: Zbytky největšího habartovského kamenného pařezu v roce 2017. (viz článek str. 35)
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...44
Powered by FlippingBook