Zpravodaj - page 27

25
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Většina majitelů firem nechtěla již nadále zaměstnávat ty, kteří nebyli členy SdP. To postihlo i Seidla.
Po propuštění z práce mu strana v roce 1935 zajistila placené místo kolportéra sociálnědemokratických
novin Volkswille. V organizaci se seznámil s Francizkou Kohlert, se kterou se v roce 1937 oženil.
Na konci srpna 1938 se v místním hotelu konala manifestace SdP, na níž měl hovořit Konrad Henlein.
Před akcí byly po městě vylepeny velké plakáty s nápisem „ Henlein hovoří“. Na ně posléze hlavně čle-
nové antifašistických oddílů Republikanische Wehr (RW) dolepovali před slovo „hovoří“ cedulku „NE“.
Členové RW a někteří antifašisté chtěli proti Henleinovu projevu postavit vlastního řečníka. Nejprve
jim členové SdP bránili ve vstupu do hotelu, ale protože se jednalo o veřejnou akci, tak je museli pustit
dovnitř. Asi dvě stě odpůrců henleinovského hnutí se uvnitř sálu stále neúspěšně dožadovalo, aby je-
jich řečník mohl pronést svou řeč. Představitel kraslického okresního úřadu, který byl rovněž přítomen,
raději rychle akci rozpustil, aby snad nedošlo ke rvačce.
Během září se členové RW a SJ každý večer scházeli v místním Lidovém domě, aby jej chránili před
útoky henleinovců. Dozvídali se, co je nového, a zároveň se radili na dalším postupu. Tak tomu bylo
i 22. září, kdy SdP fakticky převzala ve městě moc. Seidl toho dne měl sebou pouze chlebník s důležitý-
mi papíry a také pistoli, kterou mu strana opatřila na sebeobranu. Rovnou z práce zamířil k Lidovému
domu. Ten večer se rozhodlo, že všichni, kterým hrozí zatčení, musí ihned opustit město. Z Prahy měli
doporučení, aby odešli za nově plánovanou hranici, která měla být vytyčena po vojenském obsaze-
ní pohraničí německou armádou. Bez rozloučení s rodinou i přáteli tak narychlo opustili své rodiny.
S ostatními došel Otto Seidl pěšky až do uprchlického tábora v Chodově u Karlových Varů. Zanedlouho
Socialistická mládež Kraslice, rok 1932 (O. Seidl vpředu zcela vpravo)
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook