Zpravodaj - page 26

24
SOKOLOVSKO
Životní příběh Otto Seidla
V čísle 1/2016 jsem psal o dramatickém životním osudu Karla Richarda Richtera během druhé světo-
vé války. Neméně zajímavý osud, tentokráte již s mnohem šťastnějším koncem, měl další z kraslických
rodáků, Otto Seidl.
Narodil se v Kraslicích 3. dubna 1913 jako nemanželské dítě Richarda Seidla a Marie Wahrlich. Jeho
rodiče byli tak velmi chudí, že si ani nemohli dovolit uzavřít manželský svazek. Svatbu měli až o rok
později, krátce předtím, než byl jeho otec povolán na frontu. Od září 1919 navštěvoval kraslickou obec-
nou školu a později se pak učil v měšťanské školě, ve které se naučil česky. Ve čtrnácti letech se začal
učit ve firmě Vinzenz Kohlert und Söhne. Tehdy i začal hrát na flétnu.
Během hospodářské krize, když byl jeho otec propuštěn z továrny na výrobu hraček, se jeho rodina
dostala do velmi složité situace. Obživu tehdy zajišťovala pouze jeho matka výrobou výšivek.
Již od raného mládí se začal politicky angažovat. V roce 1928 vstoupil do kraslické organizace Socia-
listické mládeže (Sozialistische Jugendverband – SJ), která byla součástí sociálně demokratické strany.
Jejími členy byl již jeho dědeček, oba rodiče i starší bratr Max. O dva roky později se stal předsedou
kraslické organizace. Po nástupu Adolfa Hitlera v Německu k moci se i v Kraslicích přiostřovaly vztahy
mezi sociálně demokratickou stranou a stále sílícím nacionálním hnutím. Do města začali přicházet
první uprchlíci. Státní hranice mohli překračovat pouze v noci nebo za snížené viditelnosti. V Kon-
zumním družstvu, které bylo součástí dělnického hnutí, získali adresu, kam mohli každé poledne přijít
na oběd.
2. třída měšťanské školy v Kraslicích, rok 1925-6 (O. Seidl zcela vzadu pod prostřední mapou,
jeho hlava zakrývá Moravu).
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...44
Powered by FlippingBook