Zpravodaj - page 24

22
SOKOLOVSKO
K 1. září 1950 do Kostelní nastupuje Jan Haas za původně určeného Josefa Wimmera, který šel na-
konec učit do Jindřichovic. Avšak již k 1. říjnu1950 dochází ke změně a do Kostelní přichází Ladislav
Čapek. Ve třídě má 11 žáků. Z dalšího neúplného zápisu vyplývá pouze informace, že ve školním roce
1951/52 tu učil učitel Židek. Další dva roky vyučoval Josef Duba, který do kroniky zapisuje nikterak
optimistické skutečnosti. Zmiňuje se totiž o velmi slabých výsledcích v učení, nedostatečném materi-
álním vybavení pro kvalitnější výuku
a naprostém nezájmu rodičů o pro-
spěch žáků
V lednu 1955 přebírá školu Josef
Wimmer, ale již za měsíc přestávají
docházet děti z Čiré a mezi 10 zbylými
žáky jsou velké kázeňské problémy.
Ke konci školního roku mají čtyři dvoj-
ku z chování a 3 propadají. Zároveň je
v zoufalém stavu budova školy - má
rozbitou střechu, stará okna, špat-
ná kamna - takže v únoru se vyučuje
v bytě učitele. Motivací ke zlepšení
prospěchu měla být soutěž (autíčka
na nástěnce, která za každou dobrou
Kostelní počátkem 20. století.
Škola v Kostelní.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook