Zpravodaj - page 16

14
SOKOLOVSKO
Volební výsledky pro dnešní So-
kolovsko vyzněly poměrně jasně.
V samotném Sokolově (tehdy ještě
Falknově) dosáhla KSČ 1190 hlasů,
ČSL 197, ČSSD 419 a ČSNS 461.
Prázdných lístků, tedy lístků těch
voličů, kteří nechtěli volit žádnou
ze stran Národní fronty, bylo 11.
Situace vypadal obdobně i pro celý
tehdejší falknovský okres – z 6 128
hlasů platných hlasů bylo pro ko-
munisty 3543, lidovci získali hla-
sů 410, sociální demokraté 1178,
národní socialisté 973. Prázdných
lístků bylo 24.
V městě Lokti bylo zazname-
náno 559 registrovaných voličů,
z nich volilo KSČ 280, ČSL 51, ČSSD
87 a ČSNS 138 voličů. Prázdné líst-
ky byly jen 3. Pro okres Loket jsou
pak výsledky následující: okres
celkem 3155 voličů, KSČ 1696, ČSL
161, ČSSD 641, ČSNS 627, prázd-
ných lístků 30. Zajímavé a typické
byly například výsledky v Krásně,
kde ze 125 voličů plných 106 vo-
lilo KSČ…
V okrese Kraslice získala KSČ
1291 hlasů, což bylo 51% procent
všech voličských hlasů. Podobné
výsledky byly v celém obvodě Karlovy Vary, kde z 83 997 platných hlasů (oproti původnímu počtu k 7.
květnu se počet voličů navýšil o cca 2500) bylo 44 106 odevzdáno Komunistické straně Československa.
Volby roku 1946 tak znamenaly velký volební úspěch komunistické strany a předjímaly její uchopení
moci v únoru 1948 a nástup nové totality.
Závěrem lze konstatovat, že i když byl systém voleb let 1935 a 1946 odlišný, jednalo se v obou případech
o volby demokratické, jejichž shodným a paradoxním znakem bylo, že v obou vyhrály strany vyznávající
totalitní ideologii. V prvním případě znamenalo volební vítězství SdP faktický začátek cesty k likvidaci čes-
koslovenského státu jako takového, v druhém případě znamenalo volební vítězství KSČ cestu k likvidaci
demokratického zřízení v Československu. V tomto bodě tak tkví základní a obecný význam obou voleb,
jejichž výsledek je varovně zdviženým prstem pro ty, kteří se domnívají, že demokracie nemůže být zničena
demokratickými prostředky. A bohužel nutno také říci, že ani v jedněch volbách většina obyvatel Sokolov-
ska příliš demokratického ducha neprojevila. Ať již to byli Němci nebo Češi…
Vladimír Bružeňák
Vyhláška o výsledcích voleb a rozvržení mandátů Okresního národní-
ho výboru roku 1946 ve Falknově.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook