Zpravodaj - page 15

13
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Jaký byl volební systém roku 1946? Celá republika se dělila na tři oblasti: Zemi Českou, Moravskoslezskou
a Slovensko. Na Slovensku vzniklo 9 volebních krajů, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jich vzniklo celkem
19. Volební kraj Karlovy Vary, pod nějž spadalo i dnešní Sokolovsko a Chebsko, obdržel číslo 6. K 16. březnu
1946 bylo v celém Československu evidováno 7 344 209 voličů, z toho 3 675 448 v Čechách. K 7. květnu,
tedy nedlouho před volbami, se počet voličů v ČSR zvýšil na 7 583 784, v Čechách poté na 3 792 552. Voleb-
ní obvod Karlovy Vary čítal k tomuto datu 81 457 voličů (45 707 mužů, 35 750 žen), což z něj činilo nejmenší
volební kraj z celých Čech a Moravy.
Volit mohli všichni občané nad 18 let s československým státním občanstvím a české, slovenské nebo jiné
slovanské národnosti a jejich účast byla povinná. To znamená, že na rozdíl od voleb z dob před válkou byli
volebního práva zbaveni prakticky všichni občané národnosti německé a maďarské. Voleni mohli být také
jen českoslovenští státní občané národnosti české, slovenské nebo jiné slovanské, kteří dosáhli věku 21 let.
Počty registrovaných voličů se v posledních měsících, týdnech i dnech před volbami také často měnily,
především v souvislosti s rozhodováním okresních volebních komisí, které nezřídka v seznamech voličů
udělaly poznámku „překážka volebního práva“. Jednalo se o nástroj, jenž byl sice deklarován jako možnost
zabránit účasti na volbách různým „zrádcům, kolaborantům, fašistům či všem, kteří se provinili a proviňují
na národní cti“, nezřídka se však jednalo o, často úspěšný, pokus zabránit hlasování z nejrůznějších důvodů
nepohodlných jedinců.
Na rozdíl od minulých voleb se volilo jen do jedné komory – sněmovny o 300 poslancích, zrušen byl tedy
senát, jenž fungoval po celou dobu předmnichovské republiky. Počet voličů, zapsaných k 7. květnu v celé
ČSR, se měl vydělit počtem 300, čímž se získá tzv. státní mandátové číslo. Tímto číslem se měl vydělit počet
voličů v každé ze tří zemí, čímž se měl získat počet mandátů na každou zem.
Výsledky voleb vyzněly poměrně přesvědčivě. KSČ, která kandidovala jen v Čechách a na Moravě
a ve Slezsku, zde získala na 40% hlasů (v zemi České 43,25%, v zemi Moravskoslezské 34,46%). Na Slovensku
kandidovala KSS jako samostatný subjekt a získala 30,37% hlasů, což sice nebylo málo, ovšem na vítězství
to nestačilo, na Slovensku totiž vyhrála Demokratická strana (62%). Trik se dvěma rádoby samostatnými
politickými stranami zde komunistů zcela nevyšel a v slovenští komunisté to brzy pocítili na vlastní kůži,
zejména po únoru 1948, kdy se mnoho z nich stalo obětí politických čistek a perzekuce.
V českých a moravskoslezských krajích na druhém místě skončili národní socialisté se ziskem 25,2%
(respektive 20,2% v zemi Moravskoslezské), třetí byli lidovci (16,3%, respektive 27,6%) a na čtvrtém
místě sociální demokraté (14,97%, respektive 16,7%), pro které byly volby velkým zklamáním a neú-
spěchem.
Příčin volebního úspěch komunistů v roce 1946 je, kromě již zmíněného vítězství v podobě Košického
vládního programu, nepochybně více. Patří mezi ně především osvobození značné části Československa
gloriolou vítězů ověnčenou Rudou armádou, zklamání obyvatel z působení západních demokracií v době
mnichovské krize či dopady hospodářské krize 30. let na život většiny obyvatelstva, které je mělo ještě
v živé paměti. Navíc zapůsobila populistická rétorika komunistů, která umně směšovala nacionální, inter-
nacionální, hospodářské i politické záležitosti, případně otevřeně slibovala něco, co sami komunisté věděli,
že splnit nehodlají.
Volební výsledky roku 1946 na Sokolovsku
Jak již bylo řečeno, v českých zemích volby vyhrála KSČ, největšího úspěchu dosahovala strana přede-
vším v okresech pohraničních, kde vládla všeobecná antipatie k právě odsunovanému německému oby-
vatelstvu, což především KSČ svou vyhraněnou a nacionální rétorikou ještě podporovala. Také již zmíněné
obsazení osidlovacího úřadu komunisty, konkrétně Miroslavem Kreysou, přinášel straně hlasy nových osíd-
lenců z vnitrozemí.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook