Zpravodaj - page 14

12
SOKOLOVSKO
Neměly stejný systém, jaký byl praktikován za dob tzv. 1. republiky, jedním z hlavních rozdílů byl omeze-
ný počet stran na základě tzv. Národní fronty Čechů a Slováků.
Myšlenka omezení systému velkého počtu politických stran, obvyklého v dobách před druhou svě-
tovou válkou, byla realizována na jaře 1945 při moskevských jednáních exilových politických sil a ze-
jména v tzv. Košickém vládním programu v dubnu 1945, kdy bylo ujednáno snížení počtu stran na osm
(Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska, Československá strana sociálně
demokratická, Československá strana lidová, Československá strana národně socialistická, Demokra-
tická strana, Strana slobody a Strana práce) a zákaz stran pravicových. Tento postih se týkal především
strany agrární (celým názvem Republikánská strana československého malorolnického lidu), která
v době před válkou patřila k nejsilnějším politickým stranám a několikrát dosáhla volebního vítězství.
Tento bezprecedentní zásah do demokratického systému zřejmě nejvíce vyhovoval komunistů, neboť
především oni se snažili, a často úspěšně, získat na svou stranu voliče této strany, kteří, ač pravicově
a tradičně zaměření, často uvěřili líbivé komunistické propagandě, která mimo jiné slibovala podporu
malorolníků a veřejně vyhlašovala, že u nás, na rozdíl od SSSR, k žádnému združstevňování nedojde.
Navíc komunisté brzy po skončení války obsadili i důležité posty v osidlovacích úřadech, které rozdě-
lovaly půdu v pohraničí po odsouvaných Němcích, a měli tedy pod kontrolou prakticky celý proces
osidlování pohraničních oblastí novým obyvatelstvem, které jim za to přidělení půdy bylo samozřejmě
velice vděčné.
Nutno podotknout, že ani ostatní, v tomto případě demokratické strany, se tomuto zákazu nijak nebrá-
nily. Domnívaly se, že i ony si bývalé voliče agrární strany nakloní.
Košický vládní program byl tak poměrně velkým vítězstvím komunistů, kteří v něm prosadili většinu
svých požadavků, a byl jednou z hlavních příčin jejich volebního vítězství v roce 1946.
Volební kraje Čech a Moravy v roce 1946.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...44
Powered by FlippingBook