Zpravodaj - page 13

11
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
letech prosazovaly politiku umírněné spolupráce s československým státem, byly postupně Henleinovou
stranou pohlcovány a jejich voliči rozšiřovali řady voličské základny SdP. Nejdéle odolávali němečtí sociální
demokraté a komunisté.
Výsledky parlamentních voleb z května 1935 tak pro budoucnost demokracie a republiky samotné ne-
věstily nic dobrého. SdP volilo 1 249 534 obyvatel ČSR, což znamenalo 15,18% hlasů a 44 mandátů. Dle
počtu hlasů druhá, ovšem dle počtu mandátů první byla Republikánská strana zemědělského a malorolnic-
kého lidu (tzv. agrárníci), která získala 1 176 628 hlasů (14,29%), což znamenalo 45 mandátů. Tato dispro-
porce byla způsobena systémem skrutinií a přerozdělováním mandátů a také tím, že počet hlasů, nutných
k zisku mandátu, se kraj od kraje lišil.
Na dalšíchmístech se umístily Československá sociálně demokratická strana dělnická se ziskem1 034 774
hlasů a 38 mandáty, Komunistická strana Československa (849 509 hlasů a 30 mandátů), Československá
strana národně socialistická (755 880 hlasů a 28 mandátů) a z větších demokratických stran to byla ještě
Československá strana lidová (615 877 hlasů a 22 mandáty). Z 16 kandidujících politických subjektů získalo
alespoň jeden poslanecký mandát 14 stran. Z německých aktivistických stran se do parlamentu probojova-
ly německá sociální demokracie s 11 mandáty, němečtí křesťanští sociálové se 6 a Svaz zemědělců (Bund
der Landwirte) s 5 mandáty.
Volební výsledky roku 1935 na Sokolovsku
Jak známo, dělilo se dnešní Sokolovsko až do roku 1949, resp. 1960 na tři okresy. K roku 1930 čítal okres
Sokolov (Falknov nad Ohří) celkem 61 629 obyvatel, okres Loket pak 40 795 a okres Kraslice 38 881 duší.
V okresním Sokolově žilo toho samého roku 11 381 obyvatel, 1 228 z toho Čechů, v Lokti 3 998 (238 Čechů)
a v Kraslicích 13 936 osob, z čehož bylo 235 Čechů. Během následujících let pak počet obyvatel v důsledku
krize ve všech okresech poněkud poklesl.
Volební vítězství SdP roku 1935 bylo maximálně výrazné především v českých zemích, kde strana dosáh-
la mezi německými voliči takřka 67% úspěchu. Obdobná situace byla i na Sokolovsku. V celém tehdejším
okrese Falknov volilo SdP 23 880 voličů, což znamenalo 69,9%. V městě samotném volilo SdP 4 788 osob,
75% všech oprávněných voličů, oba výsledky tedy byly ještě nad zemským průměrem. Německou sociální
demokracii volilo v samotném městě 1 162 voličů, komunisty 99, německé agrárníky (Bund der Landwirte)
11 a německé lidovce (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei) 263 voličů. Pro Čechy v šesti politických stra-
nách bylo v městě odevzdáno 538 hlasů, v celém okrese pak 1 929.
V okrese Loket získala SdP při volbách do parlamentu 14 554 hlasů (celkem 58% všech voličů), druhá
německá sociální demokracie 6 208 a třetí komunisté 2 074 hlasů. V městě Lokti pak získala SdP 1 592
hlasů a ještě více to bylo v Chodově, kde obdržela 1 951 hlas. Pro české strany se v celém loketském okrese
vyslovilo 750 voličů.
V okrese Kraslice taktéž vyhrála SdP, konkrétně obdržela 13 828 hlasů. Druhá německá sociální demokra-
cie jich dostala 5 734 a třetí komunisté 2 339. V samotném městě Kraslice taktéž vyhrála SdP s 5 789 hlasy.
Tímto volebním výsledkem strana SdP nesmírně posílila, a i když s ní žádná z dalších československých
politických stran neuzavřela vládní koalici, byl tento její volební výsledek na začátku triumfu, jehož se jí a je-
jímu vůdci Konrádu Henleinovi dostalo v září 1938 a v březnu 1939 odtržením československého pohraničí
a nakonec likvidací československého státu.
2) Volby roku 1946
Volby v roce 1946 se konaly 26. května a byly to parlamentní volby do Ústavodárného národního shro-
máždění. Tyto volby byly posledními demokratickými volbami před nástupem KSČ k moci v únoru 1948,
další svobodné volby se konaly až roku 1990.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook