Zpravodaj - page 12

10
SOKOLOVSKO
zastoupení měly mnohem menší možnost dostat se do parlamentu. Z tohoto důvodu také v době před-
válečného Československa kandidoval ve volbách poměrně velký počet stran, konkrétně při volbách roku
1935 kandidovalo do Poslanecké sněmovny 16 a do Senátu 15 politických subjektů.
Tento volební systém a množství stran se stal již v období před druhou světovou válkou terčem kritiky,
která ve svém důsledku byla jedním z důvodů změny volebního systém a omezení počtu povolených stran
v Košickém vládním program v roce 1945, jak bude zmíněno dále. Systém byl totiž obviňován z malé akce-
schopnosti v době zvýšeného ohrožení republiky a tím i z jejího konce v době mnichovské krize. Podobná
kritika vedla také k omezení a zákazu politických stran v období tzv. druhé republiky mezi říjnem 1938
a březnem 1939, tento systém však již nelze označovat za demokratický, neboť směřoval k autoritativnímu
způsobu řízení státu.
Nedlouho před volbami roku 1935 se strany vládní koalice shodly na určité menší úpravě volebního
systému, které měly na jednu stranu zpřísnit podmínky pro přidělení parlamentních mandátů, na druhou
stranu však s ohledem na zejména polskou a židovskou menšinu měly vůči těmto etnikům umožnit snížení
prahu volitelnosti do parlamentu. Pro odpor české nacionální pravice se tak sice nestalo, ale důsledkem
byla přece jen určitá úprava (zrušení zisku tzv. základního mandátu v 1. skrutiniu), jež měla posílit vliv ně-
meckých tzv. aktivistických stran oproti nástupu Sudetendeutsche Partei.
Parlamentní volby v roce 1935 se totiž konaly v atmosféře zvýšeného ohrožení republiky nacistickým
Německem a také do nich více než kdy jindy vstoupil akcent nacionální, zejména v podobě SdP, Sudetoně-
mecké strany vedené Konrádem Henleinem, která rázně prosazovala požadavky autonomie německy mlu-
vících oblastí Československa. Strana se navíc dostávala čím dál rychleji pod přímý vliv nacistické ideologie
a začala, zatím tajně, podporovat a prosazovat nacistické expanzivní myšlenky, mezi něž patřilo rozbití
samostatné Československé republiky.
Krizí těžce zasažené československé pohraničí a jeho obyvatelé ve své velké části velice rychle podléhali
vidinám zlepšení své neradostné situace způsobem, jakým to v sousedním Německu učinil Adolf Hitler,
a proto se růst voličů SdP rapidně zvyšoval. Německé strany, například němečtí agrárníci, které v minulých
Shromáždění obyvatelstva Svatavy při volbách v roce 1935.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook