Na této stránce naleznete informace o průběhu komunitního projednávání Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2021–2027.

 • 1. workshop
 • 2. workshop
 • 3. workshop
 • 4. workshop
 • Anketa
 • Konzultace
 • IROP
 • Pozvánka na úvodní workshop k k přípravě CLLD21+

  prezenční listina

  zápis

 • Pozvánka na 2. workshop k přípravě CLLD21+

  prezentace

  prezenční listina

  zápis

  Podklady ke společné tvorbě analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byly účastníkům dopředu zaslány a na workshopu byla prezentována zásadní data. Jedná se o základní socioekonomické údaje, které byly shrnuty na základě rešerše a výtahu z analytických dokumentů a studií. Nad údaji proběhla živá diskuze a posloužily spolu s praktickou zkušeností účastníků jako podklad pro tvorbu naší analýzy. Podklady zde:

 • Pozvánka na 3. workshop k k přípravě CLLD21+ Akce pozastavena, workshop odložen!

 • Pozvánka na 4. workshop k přípravě CLLD21+

  prezentace
  prezenční listina
  zápis
  analýza potřeba a rozvojového potenciálu – pracovní verze k 7. 12. 2020

  Výstupy z workshopu: • MAS Sokolovsko v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské Unie na naše území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Sokolovsko (dále jen Sokolovsko). Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze řešit z dotací.

  výsledky ankety k rozvoji Sokolovska

 • V rámci přípravy koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027 probíhaly rovněž individuální konzultace a jednání s relevantními místními aktéry.

  Zápis z individuálních konzultací

 • CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027

  V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je v přípravě programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kulturní památky, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

  Vyhlášení prvních výzev přes MAS odhadujeme na polovinu roku 2022.

  Seminář k přípravě CLLD IROP 2021 – 2027 dne 14. 9. 2021 v komunitním centru v Josefově:

  Informace obecně o IROP 2021 – 2027 na centrální úrovni: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

  V prvním pololetí roku 2021 proběhly strukturované rozhovory se starosty obcí a dalšími potenciálními žadateli. V zásobníku projektových záměrů máme evidovány záměry za téměř 400 mil. Kč. Rozložení záměrů mezi jednotlivé oblasti IROP je jednou z indikací pro rozdělení alokací na jednotlivé oblasti IROP.

  Na valné hromadě partnerů MAS dne 17. 6. 2021 proběhla anketa k prioritizaci oblastí podpory v budoucím IROP přes MAS Sokolovsko. Každý z účastníků mohl vybrat maximálně pět oblastí, které by určitě měly být podpořeny.

  Specifikace oblastí podpory v CLLD IROP 2021 – 2027  Kontaktní osoba pro IROP CLLD MAS Sokolovsko:
  Ing. Markéta Hendrichová
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  604 170 443