Na této stránce naleznete informace o průběhu komunitního projednávání Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2021–2027.

 • 1. workshop
 • 2. workshop
 • 3. workshop
 • 4. workshop
 • Anketa
 • Konzultace
 • OPZ+
 • IROP
 • Pozvánka na úvodní workshop k k přípravě CLLD21+

  prezenční listina

  zápis

 • Pozvánka na 2. workshop k přípravě CLLD21+

  prezentace

  prezenční listina

  zápis

  Podklady ke společné tvorbě analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byly účastníkům dopředu zaslány a na workshopu byla prezentována zásadní data. Jedná se o základní socioekonomické údaje, které byly shrnuty na základě rešerše a výtahu z analytických dokumentů a studií. Nad údaji proběhla živá diskuze a posloužily spolu s praktickou zkušeností účastníků jako podklad pro tvorbu naší analýzy. Podklady zde:

 • Pozvánka na 3. workshop k k přípravě CLLD21+ Akce pozastavena, workshop odložen!

 • Pozvánka na 4. workshop k přípravě CLLD21+

  prezentace
  prezenční listina
  zápis
  analýza potřeba a rozvojového potenciálu – pracovní verze k 7. 12. 2020

  Výstupy z workshopu: • MAS Sokolovsko v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské Unie na naše území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Sokolovsko (dále jen Sokolovsko). Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze řešit z dotací.

  výsledky ankety k rozvoji Sokolovska

 • V rámci přípravy koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027 probíhaly rovněž individuální konzultace a jednání s relevantními místními aktéry.

  Zápis z individuálních konzultací

 • Veřejný workshop k možnostem OPZ+

  zápis
  prezentace

  zápis z konzultací k záměrům OPZ+

  Kontaktní osoba pro OPZ+ CLLD MAS Sokolovsko:
  Mgr. Anna Maria Schröcková
  schrockova@mas-sokolovsko.eu
  731 565 046

 • CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027

  V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je v přípravě programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kulturní památky, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

  Vyhlášení prvních výzev přes MAS odhadujeme na konec roku 2022.

  Seminář k tématům programového rámce CLLD IROP MAS Sokolovsko dne 19. 4. 2022 v komunitním centru v Josefově:

  Seminář k přípravě CLLD IROP 2021 – 2027 dne 14. 9. 2021 v komunitním centru v Josefově:

  Informace obecně o IROP 2021 – 2027 na centrální úrovni: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

  V prvním pololetí roku 2021 proběhly strukturované rozhovory se starosty obcí a dalšími potenciálními žadateli. V zásobníku projektových záměrů máme evidovány záměry za téměř 400 mil. Kč. Rozložení záměrů mezi jednotlivé oblasti IROP je jednou z indikací pro rozdělení alokací na jednotlivé oblasti IROP.

  Na valné hromadě partnerů MAS dne 17. 6. 2021 proběhla anketa k prioritizaci oblastí podpory v budoucím IROP přes MAS Sokolovsko. Každý z účastníků mohl vybrat maximálně pět oblastí, které by určitě měly být podpořeny.

  Specifikace oblastí podpory v CLLD IROP 2021 – 2027

  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  – výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  – zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
  – doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  – výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
  – realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

  Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
  – ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  – revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
  – revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

  Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  – výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

  Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
  – zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
  – navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

  Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
  – podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  – budování vnitřní konektivity škol;
  – budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
  rekonstrukce učeben neúplných škol;
  doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační
  učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

  Infrastruktura pro sociální služby
  – infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
  službách (pozn. pravděpodobně jen infrastruktura pro terénní a ambulantní formy poskytování sociální služby, podpora infrastruktury pobytových sociálních služeb je v rámci Národního plánu obnovy).

  Revitalizace kulturních památek
  – revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

  Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  – revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.

  Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  – výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

  Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  – budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
  – budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  – propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  – rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

   

  Kontaktní osoba pro IROP CLLD MAS Sokolovsko:
  Ing. Markéta Hendrichová
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  604 170 443