IROP_CZ_RO_B_C RGB


Úvod

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Sokolovsko mohou směřovat do těchto operací PRV:

  • článek 14 – Předávání znalostí a informační akce
  • článek 17, odst. 1., písm. a) – Investice do zemědělských podniků
  • článek 17, odst. 1., písm. c) – Lesnická infrastruktura
  • článek 17, odst. 1., písm. c) – Zemědělská infrastruktura
  • článek 19., odst. 1., písm. b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • článek 25 – Neproduktivní investice v lesích
  • článek 35, odst. 2., písm. d) – Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci PRV v SCLLD MAS Sokolovsko.

Informace k PRV naleznete na webu eAGRI.

Pravidla pro podávání žádostí o dotace

3. 5. 2016 • Pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (PRV) byla zveřejněna Pravidla pro opatření 19, což jsou Pravidla, podle kterých budou místní akční skupiny přijímat a administrovat žádosti o dotaci podané do výzev MAS v rámci PRV. Současně byla zveřejněna pravidla pro žadatele a příjemce, tj. pro opatření 19.2.1. Zde se žadatelé dočtou konkrétní podmínky způsobilosti svých záměrů.

V případě, že připravujete záměr do Programu rozvoje venkova, konzultujte jej s Mgr. Michaelou Pollákovou, telefonicky na čísle 731 112 671 nebo e-mailem na adrese pollakova@mas-sokolovsko.eu.