IROP_CZ_RO_B_C RGB


Aktuality

 • Zveřejňujeme aktualizovaný formulář pro vyjádření MAS ke změně projektu (viz níže – Změny v integrovaných projektech).
 • Zveřejňujeme úpravu kritérií věcného hodnocení CLLD IROP MAS Sokolovsko pro výzvy v roce 2020. Jedná se o návrh, který není schválen ŘO IROP.
 • Zveřejňujeme harmonogram výzev na rok 2020 (PDF). Jedná se o výzvy na zbytkovou alokaci. Objem finančních prostředků výzev se odvíjí od zbytků po vyúčtování končících projektů. Termín vyhlášení závisí na schválení změny SCLLD, která bude předcházet vyhlášení výzev, ale je ji možno provést až po vyúčtování končících projektů.

Harmonogram

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP CLLD MAS Sokolovsko na rok 2020 je zde (PDF).

Prezentace ze seminářů

Kontrolní listy

Změny v integrovaných projektech

 • Pro podání žádosti o změnu v integrovaném projektu je potřeba nejprve získat vyjádření nositele integrovaného nástroje (MAS Sokolovsko). Vyjádření dokládáte jako přílohu žádosti o změnu v MS2014+. Postup podání žádosti o změnu je uveden v kapitole č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Vzor pro vyjádření MAS Sokolovsko ke změně integrovaného projektu naleznete zde.

Příručky MS2014+

Zde naleznete obecné příručky k vyplňování ISKP a modulu k veřejným zakázkám:

Postup vyhlášení a hodnocení výzev MAS Sokolovsko

Žádosti o podporu v MS2014+ zakládáte nejprve do příslušné nadřazené výzvy IROP. Po té vybíráte v záložce v liště vlevo „výběr podvýzvy“ příslušnou výzvy MAS Sokolovsko. Postup naleznete zde.

Hodnocení a výběr projektů probíhá v těchto krocích:

 • formální náležitosti a přijatelnost – hodnotí kancelář MAS
 • věcné hodnocení – hodnotí Výběrová komise MAS, schvaluje Programový výbor MAS
 • závěrečné ověření způsobilosti projektu – je v kompetenci CRR

Hodnotící kritéria jsou součástí vyhlášených výzev. Kritéria závěrečného ověření jsou součástí specifických pravidel nadřazených výzev.

Návrh úpravy kritérií věcného hodnocení CLLD IROP MAS Sokolovsko pro výzvy v roce 2020 je zde, jedná se o návrh, který není schválen ŘO IROP, ale můžete jej využít při přípravě projektů.

Připravované projekty můžete konzultovat. Konzultace obvykle probíhají na CRR v K. Varech, kde se Vám společně věnují pracovníci CRR a pracovníci kanceláře MAS.

Kontakt
Ing. Markéta Hendrichová
E-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 604 170 443

Obecná pravidla, nadřazené výzvy

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS. Výzvy MAS Sokolovsko bude možno vyhlásit po schválení SCLLD, schválení znění výzvy MAS Řídícím orgánem IROP a proškolení pracovníků MAS pro administraci v systému MS 2014+.

Odkazy na nadřazené výzvy naleznete zde:

Základní informace o IROP

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Integrovaného regionálního operačního programu. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto specifických cílů IROPu:

 • specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezpečná doprava, cyklodoprava, terminály)
 • specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof („hasiči“)
 • specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (infrastruktura pro sociální služby, infrastruktura pro komunitní centra, sociální bydlení)
 • specifický cíl 2.2 – Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS Sokolovsko.

Informace k IROP naleznete zde.