logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt MAP ORP Kraslice (Místní akční plán ORP Kraslice), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000045 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

 • Aktuálně
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Komunitní setkávání relevantních aktérů
 • Budování znalostních kapacit
 • Dokumenty
 • Představení projektu
 • Kontaktní osoba
 • Aktuálně

  Datum poslední změny: 16. 11. 2017.

  • Srdečně zveme všechny aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice na neformální závěrečné setkání dne 22. 11. 2017 od 14:00 hodin v Kulturním domě Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ). Na místě je zajištěno občerstvení, budou představeny výstupy projektu a nastíněno pokračování v této oblasti v následujícím roce. Registrovat se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.
  • Závěrečný workshop obou pracovních skupin se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 13:00 hodin v Domě kultury Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ).
  • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)
   Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
   Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
   Vzdělávací cíl:

   “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.

   “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.

   Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.

   Registrovat na akci se můžete zde

  • >Kurz Hodnotový učitel
   Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
   Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
   Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů

   Registrovat na akci se můžete zde

  • Velké setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice dne 12. 6. 2017 od 13:00 hodin na MÚ Kraslice

   Srdečně zveme na velké setkání v rámci Místního akčního plánu ORP Kraslice, které se koná v pondělí 12. 6. 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

   Vaše účast jako zástupce aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice je žádoucí hned z několik důvodů:

   – dozvíte se nejaktuálnější informace k projektu
   – budete mít možnost sdělit své postoje a názory, které bude možnost ještě zapracovat do dokumentu či reflektovat při posledních aktivitách v projektu, a to včetně možnosti připravit pro Vás vzdělávací či z zážitkovou akci na míru
   – budeme finalizovat akční plán, tedy projekty spolupráce, jejich témata, jejich prioritizace a Vaše zapojení do nich
   – projekt 30. 11. končí, během léta bude dopracován dokument, na podzim poběží poslední aktivity a budeme připravovat navazující MAP II.

   Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 7. 6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil 605 108 877.

  • Kulatý stůl na téma “Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních”

   Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.

   Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské Poříčí

   Akci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.

   Přihlásit na akci se můžete zde

  • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů
   Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy Vary

   Kurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.

  • Emoční sebeobrana pro učitele
   Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobrana

   Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).

   Přihlásit se můžete zde.

  • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017

   Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.

  • Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
   • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
   • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
   • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žáky

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:

   Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

  • Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”

   Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…

   Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…

   Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.

   Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře.

   Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.

  • Panelová diskuze na téma “Společné vzdělávání” ve dnech 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)

   mas_inkluze

  • Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
  • Plánovaná setkání pracovních skupin:
   • PS Předškolní vzdělávání: 24. 10. 2016, 9:00 hod., MŠ, ZŠ a SŠ Havlíčkova, Kraslice
   • PS Základní vzdělávání: 31. 10. 2016, 13:30 hod., ZŠ Opletalova, Kraslice
  • Jednání Řídícího výboru MAP ORP Sokolov se bude konat dne 23. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.
  • První veřejný workshop pro území ORP Kraslice proběhne ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v prostorách Kraslického Šneka v Kraslicích. Zveme tímto srdečně všechny zájemce o vzdělávání dětí a žáků nejen z řad vzdělavatelů (pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a volnočasových aktivit, trenérů, ale také rodičů, neziskových organizací a další), aby přišli a přispěli svými názory a nápady v různých oblastech vzdělávání dětí. Občerstvení pro všechny bude zajištěno. Pozvánka – viz plakát (JPG).

   MAS_WORKSHOP_kraslice_OPR_2

 • Řídící výbor

  Pro zobrazení souborů můžete zdarma využít programy Adobe Acrobat Reader (soubory typu PDF) či Libre Office (soubory typu XLS, XLSX, DOC).

 • Pracovní skupiny

  Aktuálně probíhají pracovní setkání, na nichž je řešena problematika v relevantních oblastech dle zaměření pracovní skupiny. Výstupy z těchto jednání budou zveřejněny zde v měsíci listopadu.

  Zápisy z pracovních skupin

 • Komunitní setkávání relevantních aktérů

  • Závěrečné setkání se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 – prezentace, prezenční listina a fotografie
  • Velké setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice dne 12. 6. 2017 od 13:00 hodin na MÚ Kraslice

   Srdečně zveme na velké setkání v rámci Místního akčního plánu ORP Kraslice, které se koná v pondělí 12. 6. 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

   Vaše účast jako zástupce aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice je žádoucí hned z několik důvodů:

   – dozvíte se nejaktuálnější informace k projektu
   – budete mít možnost sdělit své postoje a názory, které bude možnost ještě zapracovat do dokumentu či reflektovat při posledních aktivitách v projektu, a to včetně možnosti připravit pro Vás vzdělávací či z zážitkovou akci na míru
   – budeme finalizovat akční plán, tedy projekty spolupráce, jejich témata, jejich prioritizace a Vaše zapojení do nich
   – projekt 30. 11. končí, během léta bude dopracován dokument, na podzim poběží poslední aktivity a budeme připravovat navazující MAP II.

   Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 7. 6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil 605 108 877.

  • Setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků (10. 1. 2017)
  • První veřejný workshop ze dne 8. 9. 2016 – zpráva, prezenční listina (PDF), prezentace (PPTX)
  • Projektový den v Rotavě (22. 6. 2016) – zápis, prezenční listina (PDF)
  • Projektový den v Kraslicích (9. 6. 2016) – zápis, prezenční listina (PDF)
 • Budování znalostních kapacit

  Zápisy

  Pozvánky

  • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků

   Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
   Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
   Vzdělávací cíl:

   “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.

   “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.

   Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.

   Registrovat na akci se můžete zde

  • Kurz Hodnotový učitel

   Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
   Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
   Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů

   Registrovat na akci se můžete zde

  • Kulatý stůl na téma Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních

   Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.

   Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské Poříčí

   Akci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.

   Přihlásit na akci se můžete zde.

  • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů

   Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy Vary

   Kurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.

  • Emoční sebeobrana pro učitele

   Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobrana

   Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).

   Přihlásit se můžete zde.

  • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017

   Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.

  • Ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby

   Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.

   • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
   • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
   • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žáky

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:

   Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

  • Sdílení zkušeností - alternativní a augmentativní komunikace

   Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”

   Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…

   Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…

   Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.

   Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře.

   Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.

  • Panelová diskuze na téma 'Společné vzdělávání'

   Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (PDF).
  • Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

   Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.

   Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.

   Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.

   Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):

   • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
   • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)


   Přihlásit na kurz
   se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář.

  • Dále připravujeme vzdělávací aktivity

   • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
   • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
   • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
   • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).

   Pro bližší informace sledujte tento web.

 • Dokumenty

 • Místní akční plány (MAP)

  Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy na území jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy a plánovat takové aktivity, které pomohou vyřešit místně specifické problémy a potřeby.

  Cíle projektu

  Hlavním cílem tohoto projektu je tedy zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení trvalé a fungující spolupráce mezi všemi relevantními aktéry v území ORP Sokolov a jejich vzájemném sdílení dobré praxe, vzdělávacích aktivit apod. a nastavením žádoucích aktivit spolupráce, to vše pro řešení identifikovaných specifických potřeb v území.

  Cílem projektu je zajištění kvalitního a dostupného vzdělání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení funkčního partnerství všech relevantních aktérů v území a jejich sdílení informací, dobré praxe, nastavení aktivit spolupráce, atd. Projekt se zaměřuje jak na školský střední management, tedy na ředitele škol, tak na pedagogický sbor s cílem motivovat učitele k práci ve smyslu akce KLIMA. Výsledkem pak je “úspěch pro každého žáka” namísto neúspěchu, jakéhosi vyloučení. Toto vše nelze budovat jen na “vlastním hřišti”, je nutná spolupráce všech relevantních aktérů, subjektů působících či ovlivňujících vzdělávání dětí a mládeže.

  Cílem projektu je navázat spolupráci právě těchto subjektů, nalézt trvalé a efektivní komunikační nástroje, prostřednictvím nichž bude docházet ke sdílení zkušeností a tím zefektivnění práce nejen na školách.

  Výstupy projektu

  Dojde k systémovému zlepšení řízení na školách díky koncepčnímu přístupu a dlouhodobému plánování, zároveň ke sdílenému porozumění inkluzivního a inovativního přístupu ke vzdělávání pro zvýšení jeho efektivity a dostupnosti každému dítěti/žáku, pro zajištění podpory škol se slabšími výsledky, pro zajištění rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka. Budování partnerství nebude opomíjet důležitý prvek při vzdělávání dětí a žáků, kterým je rodina a rodiče, a také způsob trávení volného času. V rámci zapojení všech aktérů vyplynou specifická problémová témata/opatření, včetně návrhů aktivit vedoucích k jejich řešení.

  Dalším z výstupů projektu bude akční plán základních a mateřských škol na území ORP Kraslice, a to jak investičních, tak vzdělávacích záměrů. Tyto akční plány by měly pomoci zajistit koncepční a strategické rozdělování finančních prostředků mířených ke skutečným potřebám mateřských a základních škol, které budou identifikovány.

  Aktivity

  V rámci projektu budou probíhat následující povinné aktivity:

  • Aktivita 1: Akční plánování
   • Podaktivita a) Rozvoj partnerství
   • Podaktivita b) Dohoda o prioritách
   • Podaktivita c) Akční plánování
   • Podaktivita d) Budování znalostních kapacit
  • Aktivita 2: Evauace
  • Aktivita 3: Řízení MAP

  Doba realizace projektu

  Realizace projektu bude probíhat od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2017.

  Opatření

  V rámci projektu budou řešena mnohá opatření, z nichž některá jsou povinná, některá doporučená a také opatření volitelná.

  Povinná opatření jsou:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

  Doporučená opatření jsou:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
  • Kariérové poradenství.

  Volitelná opatření vyplynou z analytické části realizace projektu a z jednání zúčastněných aktérů ve vzdělávání na území ORP Sokolov, dotýkat se mohou např. trávení volného času dětí a žáků, neformálního a zájmového vzdělávání, rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, atd.

  Pracovní skupiny a Vaše zapojení

  Témata budou řešena v rámci tzv. pracovních skupin, sestavených z odborníků či aktivistů z oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Máte-li zájem se aktivně podílet na tvorbě místního akčního plánu, kontaktujte prosím hlavní manažerku projektu Mgr. Zuzanu Odvody na e-mailové adrese odvody@mas-sokolovsko.eu nebo na tel. 605 108 877.

 • Kontaktní osoba

  Mgr. Zuzana Odvody
  hlavní manažer projektu
  E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 605 108 877