logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


 • Úvod
 • Aktuálně
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Podpora znalostních kapacit
 • Pracovní setkávání aktérů
 • Implementace MAP - Akční plán 2019/2020
 • Dokumenty
 • Představení projektu
 • Kontaktní osoby

 • Aktuálně

  • Pozvánka na Workshop ICT ve výuce – 16. ledna 2020
  • Pozvánka na worskhop Hodnotový učitel 2 – 13. 12. 2019
  • Pozvánka na akci: Hanka Ondrušková – Efektivní komunikace a nastavování hranic, 23. a 24. 9. 2019
  • Pozvánka na akci: Andrej Drbohlav – Šikana, kyberšikana – v rámci IMP 2, 18. 10. 2019
  • Akční plán 2019 / 2020
  • Pozvánka na Veřejné setkání – seznámení se s projektem MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, jež se uskuteční 20. června 2019 v Březové
  • Pozvánka na seminář Zvládání emocí a efektivní komunikace, jenž se uskuteční dne 20. května 2019 v Královském Poříčí.
  • Plánovaná jednání Řídícího výboru: 6. 5. 2019 a 22. 5. 2019.
  • Probíhají jednání pracovních skupin:
   • 8. 4. 2019 PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost,
   • 10. 4. 2019 PS pro polytechnické vzdělávání,
   • 15. 4. 2019 PS pro rovné příležitosti a
   • 24. 4. 2019 PS pro financování.
  • Pozvánka seminář Mensa ČR s názvem „Podporujeme nadané děti pro budoucnost“ konaný dne 18. března 2019 od 13:00 v Sokolově
  • Cyklus seminářů Jiřiny Bednářové: Diagnostika dítěte předškolního věku, Rozvoj grafomotoriky u dětí, Školní zralost. Termín: 4. – 6. 3. 2019. Další informace – viz pozvánka.
  • Seminář Správní řízení ve škole (27. 2. 2019 od 10:00, školící místnost Statku Bernard v Královském Poříčí) – kapacita je již plně obsazena.
  • Seminář na téma spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga se uskuteční dne 9. 1. 2019 – viz pozvánka
  • Návod na vyplnění analytického dotazníku
  • Prezentace ze společného setkání ředitelů/koordinátorů ze dne 27. 11. 2018.
  • Pozvánka na seminář „Asistent pedagoga ve třídě“, který se uskuteční dne 17. 10. 2018. Pozor, kapacita semináře je již naplněna.
  • Pozvánka na seminář „Hejného matematika 2“, který se uskuteční dne 16. 11. 2018.
  • Připravujeme:
   • Pokračování Hejného matematika II. – 16. 11. 2018
   • Kurzy PC dovedností pro učitelky MŠ – prosinec 2018 – leden 2019
   • Seminář na téma spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga
   • Cyklus seminářů Jiřiny Bednářové: Diagnostika dítěte předškolního věku, Rozvoj grafomotoriky u dětí, Školní zralost – 4. 6 6.3.2019
   • Jak zajímavě realizovat čtenářské dílny
   • Workshop s rodiči a Petrou Krbcovou na téma „Domácí příprava a řešení problémových situací s dětmi“
  • Pozvánka na seminář Hodnotový učitel dne 4. 6. 2018.
  • Pozvánka na seminář Augmentativní a alternativní komunikace dne 23. 5. 2018 od 14:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích.
  • Pozvánka na workshop Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ dne 15. 6. 2018 od 15:00 hodin v MDK Sokolov.
  • Jednání PS pro financování se uskuteční dne 25. 4. 2018 od 14:00 hodin na MŠ Kosmonautů v Sokolově.
  • Jednání PS pro polytechnické vzdělávání, volbu povolání a kariérové poradenství se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 15:00 hodin v budově ZŠ a MŠ Krajková.
  • Srdečně zveme ke kulatému stolu na téma „Podpůrná opatření od A do Z“ v úterý 10. 4. 2018 od 13:00 hodin v Kulturním domě Březová – více info viz pozvánka.

  • První jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost proběhne ve středu 4. dubna 2018 od 13:00 v budově základní školy Horní Slavkov – Školní.
  • První setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost se koná ve středu 4. dubna 2018 od 14:30 v budově základní školy Horní Slavkov – Školní.
  • První jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhne 10. 4. 2018 od 16:00 hodin v Kulturním domě Březová.
  • Ve středu 11. 4. 2018 ve 14:00 hodin proběhne první ustavující jednání Řídícího výboru, a to v zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově.
 • Řídící výbor

 • Pracovní skupiny

  Aktuality

  Pracovní skupiny

  Jednací řád Pracovních skupin MAP SOKRA
  Obsazení pracovních skupin MAP SOKRA

 • Podpora znalostních kapacit

 • Pracovní setkávání aktérů

 • Akční plán 2019/2020

  Implementace MAP – Akční plán 2018/2019

  Aktuality

  • IMP 3 – IMP 3a • Srdečně zveme širokou veřejnost na veřejný Workshop/konferenci o zdravém životním stylu, kde budou připravovány levné zdravé pokrmy, bude diskutována péče o zdraví, apod. Akce je určena celým rodinám, zvláště pak z ekonomicky nevýhodného prostředí a koná se 12. 12. 2018 v prostorách Člověka v tísni, Havlíčkova ulice, Kraslice od 15:00 hodin.

  Struktura akčního plánu

  IMP 1: Podpora nadání aneb co s dětmi, které vědí, umí a chtějí?

  • IMP 1a – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím sdílení zkušeností, mentoringu a spolupráce relevantních subjektů

  • IMP 1b – Podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání se zaměřením na identifikaci různých forem nadání prostřednictvím vzdělávání, budování znalostních kapacit, supervize, apod.

  • IMP 1c – Podpora nadání formou osvěty, veřejných akcí, panelových diskuzí pro rodiče a širší veřejnost

  • IMP 1d – Podpora nadání prostřednictvím spolupráce a sdílení zkušeností se základními uměleckými školami

  IMP 2: Podpora polytechnického vzdělávání, volba povolání, kariérové poradenství

  • IMP 2a – Podnícení zájmu dětí a žáků MŠ a ZŠ o polytrchnické vzdělávání + KARIPO

  • IMP 2b – Podora polytechnického vzdělávání a KARIPO formou podpory pedagogických a dalších pracovníků ve vzdělávání

  • IMP 2c – Podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství formou osvěty pro rodiče a veřejnost

  IMP 3: Zdravý životní styl, bezpečnost a výchova k občanských kompetencím a regionální identitě

  • IMP 3a – Podpora vzdělávání ke zdravému životnímu stylu

  • IMP 3b – Výchova k bezpečnému chování a bezpečnosti

  • IMP 3c – Podpora výchovy k občanským kompetencím a regionální identitě

 • Dokumenty

 • Představení projektu

  Místní akční plán ORP Sokolov a ORP Kraslice (dále jen MAP SOKRA) je pokračovatelem předchozích dvou MAPů pro tato ORP. Jeho cílem je nadále posilovat spolupráci a vzniklé Partnerství v oblasti vzdělávání dětí a žáků, a to napříč všemi relevantními cílovými skupinami. Těmi jsou děti a žáci a jejich rodiče, veřejnost, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

  Veškeré činnosti v projektu směřují k zajištění kvality ve vzdělávání ve školách vzájemným informováním, vzděláváním a plánováním. Zásadní skutečností je, že během realizace projektu budou implementovány aktivity, které si aktéři ve vzdělávání na území Sokolovska a Kraslicka naplánovali v akčním plánu jako žádoucí, potřebné a zajímavé právě pro posílení kvality ve vzdělávání a bude tím naplněn princip komunitního plánování.

 • Kontaktní osoby

  Mgr. Zuzana Odvody
  hlavní manažer projektu
  E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 605 108 877

  Mgr. Michaela Polláková
  věcná manažerka projektu
  E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 731 112 671

  Mgr. Anna-Maria Schröcková
  věcná manažerka projektu
  E-mail: schrockova@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 731 565 046