NázevZájmová skupinaPopisWebové stránky
Hartenberg o.s.1PopisWWW
Klub českých turistů, Krušné hory se sídlem v Sokolově2PopisWWW
Tradiční řemesla Bernard o.s.2PopisWWW
Sbor dobrovolných hasičů v Krásně2--WWW
Pomoc v nouzi, o.p.s.1PopisWWW
Srdce a čin, o.p.s.1PopisWWW
Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s2PopisWWW
Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.3PopisWWW
Římskokatolická farnost Loket2--WWW
Kotec o.p.s.2PopisWWW
Občanské sdružení Nordic Walker.cz2PopisWWW
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.2PopisWWW
Zachránci památek České republiky2PopisWWW
Khamoro o. p. s.2--WWW
TJ Sokol Kraslice2PopisWWW
SAD o.s.3Popis--

 

Hartenberg o.s.

Webové stránky

Občanské sdružení Hartenberg usiluje o obnovu a využití zříceniny, hradu a zámku Hartenberg. Je organizátorem či spoluorganizátorem řady projektů a akcí, které mají kulturní, vzdělávací, resocializační či enviromentální charakter. Mezinárodní dobrovolnické projekty, které spolupořádá, zde mají velmi dlouhou tradici, hrad patří díky tomu již téměř 15 let mezi tradiční dobrovolnické základny ve střední Evropě. Cílem sdružení je rehabilitovat tradiční hodnoty tohoto prostoru.

Zpět nahoru

Klub českých turistů, Krušné hory se sídlem v Sokolově

Webové stránky

V roce 2015 oslavil Klub českých turistů Krušné hory Sokolov 25. výročí založení odboru. Odbor 90 členů a najdete mezi nimi zejména pěší turisty, ale i běžkaře, cykloturisty a milovníky toulání po horách, ale také kvalifikované značkaře turistických tras KČT.

Tradiční činností pro některé naše členy je značení turistických tras. Významně se náš odbor podílel a nadále bude podílet na realizaci celoklubového a přeshraničního projektu „Hřebenová trasa Krušných hor“, který už mnozí turisté znají pod zkráceným názvem „Modrá hřebenovka“. Jde o obnovení historické pěší horské hřebenové trasy z roku 1910 v úsek Smrčiny – Krušné hory – Děčínský Sněžník.

Na rok 2017 je plánována společná certifikace české i saské části Modré hřebenovky. Náš odbor se přihlásil o pořadatelství významné turistické akce KČT v roce 2018, a to Letního turistického srazu. Během týdenní akce bychom rádi provedli turisty po řadě zajímavých míst Sokolovska i Karlovarského kraje, doplnili tradiční pěší a cyklistické trasy o vodáckou turistiku, lanová centra a nabídli i společenský večer v MDK Sokolov.

Zpět nahoru

Tradiční řemesla Bernard z.s.

Webové stránky

Tradiční řemesla Bernard je občanské sdružení zájemců o tradiční rukodělná řemesla, které sídlí na Statku Bernard v Královském Poříčí. Jeho cílem je organizace a zabezpečování vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti široké veřejnosti s cílem rozvoje regionu pomocí tradiční výroby a kultury. Sdružení dále prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je, pomáhá jim a vytváří podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.

Sdružení vykonává svou činnost především v návaznosti na aktivity Centra tradičních řemesel v Královském Poříčí. Zájemce může na Bernardu nalézt či si sám na „vlastní kůži“ vyzkoušet truhlářství, výrobu keramiky, výrobu vonných svící, včelařské kurzy nebo také designérskou práci v dílně designu a grafických prací.

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Webové stránky

Nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory – například azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. Cílem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.

Naše organizace je zakladatelkou tří sociálních podniků – Srdce a čin, o.p.s., ČoKy, o.p.s., Práce pro Kraslicko, o.p.s.

Zpět nahoru

Práce pro Kraslicko, o.p.s.

Sociální podnik se sídlem v Kraslicích, jehož cílem je vytvářet pracovní příležitosti pro zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů na trhu práce. V budoucnu se hodlá zabývat činnostmi směřující ke zlepšování procesů v sociálních službách, k lepšímu vnímání znevýhodněných občanů a poskytovatelů sociálních služeb veřejností.

Zakladatelkou sociální firmy Práce pro Kraslicko, o.p.s. je sokolovská nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

Srdce a čin, o.p.s.

Mikropodnik poskytující veřejně prospěšné služby a působící v souladu s principy sociálního podnikání. Opravuje budovy a udržuje veřejná prostranství a zahrady, provádí dřevorubecké práce menšího rozsahu a tzv. malou nákladní přepravu. Zajišťuje fundraising a projektový management.

Motto: „V naší firmičce se příjemci dávek mění ve tvůrce hodnot.“

Zpět nahoru

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

Webové stránky

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. byla založena před 14 lety za účelem poskytování terénní sociální práce – osobní asistence podle §39, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jedná se o pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence se poskytuje bez časového omezení, především v přirozeném sociálním prostředí – v domácnosti klientů a při činnostech, které osoba potřebuje. Mezi základní činnosti patří zejména:

  1. pomoc při osobní hygieně
  2. pomoc při zajištění stravy
  3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizace má 15 zaměstnanců, kromě samotného Sokolova péči poskytujeme i v dalších regionech okresu Sokolov a to na Březové, v Kraslicích, Svatavě, Habartově, a pod. Jezdíme služebními automobily i autobusem. Klienti za službu platí podle ceníku, který je dán zákonem. V současné době máme 51 klientů, celková kapacita naší služby je 65 klientů.

Jsme závislí na dotacích MPSV a KÚ Karlovarského kraje. Kromě toho používáme finanční prostředky z dotací měst a obcí daného regionu. Bohužel, tyto prostředky nestačí a musíme neustále „žebrat“ o finanční pomoc u různých subjektů.

Zpět nahoru

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.

Webové stránky


Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. realizuje projekt „Mariánská cesta/Marrienweg“. Jedná se o moderní mezinárodní projekt církevní turistiky. Cílem projektu je vytvořit nový turistický produkt a společnou tématickou trasu „Mariánská cesta/Marrienweg“ zaměřenou na podporu zvyšování cestovního ruchu na Sokolovsku, potažmo v Karlovarském kraji i celé ČR, a to zejména z nejvýznamnější zdrojové země – SRN.

Moderní středoevropská cesta spojuje prvky spirituální a aktivní preventivní péče s odpočinkovou, sociální a zážitkovou turistikou pro všechny cílové skupiny návštěvníků.

Zpět nahoru

Římskokatolická farnost Loket

Římskokatolická farnost Loket je územní součást plzeňské diecéze katolické církve zahrnující města Loket, Horní Slavkov a Krásno a obec Staré sedlo. Její primární poslání je náboženské, duchovní: konání bohoslužeb, udílení svátostí, žehnání lidem a věcem, duchovní porady a vedení. Církev však je také významnou nositelkou kultury, i to se odráží v činnosti farnosti – kostely jsou jedinečnými prostorami pro duchovní hudbu ať varhanní, sborovou nebo třeba i moderní. Církev je veřejná. Dobrá je spolupráce s jednotlivými zastupitelstvy, jakož i občanskými iniciativami, žehnání městských a obecních praporů, žehnání hasičské techniky, účast na dožínkách, pravidelné adventní, vánoční a velikonoční akce, poutní slavnosti a mnohé jiné. To však provázejí také starosti o udržování kulturních památek, získávání prostředků na tuto údržbu a další „světské“ starosti aby vše správně běželo.

Zpět nahoru

Kotec o.p.s.

Webové stránky

Kotec je obecně prospěšná společnost působící v Karlovarském a Plzeňském kraji. Vznikla dne 1. 11. 2013 jako nástupnická organizace občanského sdružení KOTEC o. s. Vizí organizace je poskytování komplexní odborné pomoci lidem v obtížné životní situaci. Mezi hodnoty společnosti patří lidskost, otevřenost, profesionalita, individuální přístup, empatie, respekt, důstojnost a kolegialita. KOTEC o. p. s. se zaměřuje na realizaci programů sociální prevence a programů primární a sekundární prevence užívání návykových látek.

Cílové skupiny, na které se organizace zaměřuje, jsou děti a mládež ohrožené rozvojem nežádoucích společenských jevů, jejich rodiny, mladí opouštějící zařízení ústavní výchovy, uživatelé drog, jejich rodiče, partneři a děti, lidé bez přístřeší, s aktuálními problémy s bydlením, osoby ohrožené násilným chováním jiných osob, osoby ohrožené zneužíváním v práci či v jiných činnostech a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

V rámci programů primární prevence jsou realizovány jednorázové programy (obchod s lidmi, prostituce, domácí násilí, návykové látky) či dlouhodobé programy primární prevence. Mezi programy sociální prevence patří nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (centra podpory rodin) a terénní programy pro osoby ohro- žené sociálním vyloučením. Mezi programy sekundární prevence patří terénní programy pro uživatele drog, kontaktní centra (služby snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog, ochrana veřejného zdraví).

Zpět nahoru

Občanské sdružení Nordic Walker.cz

Webové stránky

Zdravý životní styl, Severská chůze a nejrychleji se rozvíjející volnočasová pohybová aktivita na světě – to vše jsou pojmy, které jsou pevně spjaté s občanským sdružením Nordic Walker.cz. Toto sdružení bylo založeno dne 24. 4. 2013. Nordic Walker má charakter nesoutěžního sportu se společenským podtextem, umožňuje setkávání jedinců a umožňuje společně chodit celým rodinám od malých dětí až po nejstarší seniory.

Severská chůze s holemi je sportovní aktivita, kterou mohou provozovat všichni zájemci o aktivní a zdravý pohyb, bez věkového, sociálního a do určité míry i zdravotního omezení. Z hlediska zátěžových parametrů patří mezi účinné, ale současně šetrné formy zlepšování fyzické kondice a zdravotního stavu. Při správném provádění zaměstnává harmonicky až 90% pohybového aparátu. Mezi rozmanitou nabídkou sdružení můžeme nalézt i nutriční poradenství a průvodcovské služby po lokalitě Slavkovský les.

Průvodce spolu s odborným výkladem provede návštěvníka po místech zaniklých obcí, kam nevede žádné turistické značení. Využít lze i odborné instruktáže, kde se zájemci prostřednictvím kurzů naučí zvládnout techniku chůze Nordic Walking. Dále je možné absolvovat přednášku, kde jsou zájemci poskytnuty informace o historii Nordic Walkingu, způsobu jak zvládnout techniku severské chůze i o jeho přínosu pro zdraví a kondici. Samozřejmostí je zápůjčka a prodej holí a dalších pomůcek.

Občanské sdružení nabízí i své služby pro pracovní, sportovní či jiné týmy prostřednictvím teambuilldingu. Jedná se o zážitkové vzdělávání, kde se při plně ní úkolů u každého jednotlivce odhalují skryté vlastnosti, projevují charaktery až na dřeň v zátěžových situacích.

Zpět nahoru

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Webové stránky

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. se snaží, prostřednictvím svých ambulantních sociálních služeb, podporovat děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v běžném způsobu života. Člověk s mentálním postižením má právo žít doma v kruhu svých blízkých a jeho život může být naplněn láskou i radostí. Podpora pečujících rodin v jejich nelehkém životním úkolu patří mezi základní úkoly denního centra.

V listopadu roku 1990 byl na základě aktivity několika rodin a pomoci města Chodova založen Denní stacionář Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2007 došlo ke změně zřizovatele stacionáře a vznikla obecně prospěšná společnost, která od Karlovarského kraje převzala provoz denního stacionáře. V roce 2009 začalo denní centrum provozovat další registrovanou sociální službu a to sociálně terapeutické dílny. V současnosti existují dvě pracoviště sociálně terapeutických dílen, které se nacházejí v Chodově a Sokolově. Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je největším poskytovatelem ambulantních sociálních služeb především pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením v Karlovarském kraji. Své služby ale také nabízí dětem a dospělým s poruchou autistického spektra.

Denní centrum nabízí prostřednictvím denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen sto dvaceti klientům širokou škálu výchovných, vzdělávacích, pracovních i rehabilitačních činností. Od roku 1998 strana 13 pravidelně vychází časopis POROZUMĚNÍ, který je sestavován z příspěvků klientů, vychovatelů a rodičů. Na jeho stránkách je zachycen život v Mateřídoušce. V roce 2014 získal denní stacionář jako jeden z prvních v České republice Značku kvality v sociálních službách, která je součástí programu Česká kvalita.

Zpět nahoru

Zachránci památek České republiky

Webové stránky

V roce 2013 vznikla organizace, jejímž cílem je přenechat památky, přírodu a životní prostředí v co nejlepším stavu pro budoucí generace. Sídlo organizace se nachází v malé vesničce Horní Rozmyšl (nedaleko obce Dolní Nivy). Činnost organizace spočívá v udržování a opravě památek, historických objektů, historických předmětů a zajímavých přírodních míst či lokalit. V současnosti organizace pracuje na rozsáhlém projektu „Živý Šumburk“, jehož cílem je obnova (či maximálně možná rekonstrukce) zříceniny hradu Šumburk.

Zájemce může Šumburk navštívit 2 km západně od Klášterce nad Ohří. Počátky hradu nalézáme v době konce husitských válek (ve třicátých letech 15. století). Zakladatelem hradu byl Vilém ze Šumburka. V roce 1449 koupil Šumburk za jistě nemalou truhlu zlata Vilém z Illburka a od něj hrad získali Fictumové. Fitcumové nebyli se vzhledem hradu příliš spokojení a tak provedli na počátku 16. století rozsáhlou přestavbu. Ke zkáze hradu došlo pravděpodobně v polovině 16. století, kdy hrad zachvátil rozsáhlý požár. Zda se našel někdo, kdo Šumburk následně obnovil, můžeme jen hádat. Jisté však je, že se zde na počátku 17. století, kromě pár myší ve sklepeních, již nenacházela žádná živá duše.

Zpět nahoru

TJ Sokol Kraslice

Webové stránky


Fenoménem dnešní doby je bezesporu zdravý životní styl a s tím spojený aktivní pohyb. V dnešní uspěchané době vyhledávají lidé různé možnosti, jak se odreagovat a jak podpořit nejen zdraví své, ale také zdraví svých dětí. To vše mohou zájemci nalézt i v Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice, která je součástí čtvrtého nejpočetnějšího (téměř 190 000 členů) sdružení v ČR – České obce sokolské. Česká obec sokolská podporuje sport ve zhruba šesti desítkách sportů. Nelze nezmínit, že v gymnastice, házené, basketbalu, judu i v atletice dosahují sokolští sportovci ligové až reprezentační úrovně. Novodobá historie Sokola v Kraslicích se začala psát dne 13. 2. 1991.

Sokol Kraslice působí v prostorách nádherné budovy z roku 1894, která nedávno pro- šla rozsáhlou rekonstrukcí a Sokol Kraslice tak získal moderní zázemí pro svou činnost. Činnost organizace je rozdělena na dva základní oddíly – Odbor všestrannosti a sportovní oddíly. Oddíly všestrannosti sdružují přednostně ty členy, kteří nechtějí sportovat vrcholově. Je zde vytvářen program pohybových aktivit a rekreačních sportů. Sokol Kraslice realizuje v tomto směru oddíl vzpírání, oddíl cvičení žen, oddíl cvičení rodičů s dětmi, taneční oddíl a velmi oblíbený oddíl basketbalové přípravky. Oddílu cvičení rodičů s dětmi lze v dnešní době počítačů a elektroniky přikládat obzvlášť velkou důležitost.

Tento oddíl je určen pro děti do 4 let věku. Starší děti ve věku od 4 do 6 let jsou sdruženy v oddílu všeobecné tělesné přípravy. Obsahem cvičení jsou různé pohybové hry, běhy, skoky, hody, akrobatická cvičení, dovednosti na nářadí a s náčiním, základní rytmická a hudební výchova, pohybové skladby, turistika a pobyt v přírodě. Mezi sportovní oddíly v TJ Sokol Kraslice patří oddíl basketbalu nejmladší minižáci, oddíl cyklistiky a oddíl basketbalu – muži. V roce 2014 byla zahájena činnost oboru tance, který se ihned po svém založení stal velice žádaným a navštěvovaným. Sokol Kraslice je také zapojen do projektu „Sokolení“. Tento projekt je určen pro veřejnost a jeho cílem je zábavné sportovní vyžití celé rodiny.

Zpět nahoru

SAD Krajková

Náš spolek SAD Krajková v roce 2015 začal s údržbou sadu v naší obci.Byla vybraná část sadu,kde je možné stávající stromy ještě zachránit.Členové
spolku se začali starat o přidělené části-provedli vyřezání náletů, prořezání stromů.Také byla navázána spolupráce se ZŠ a MŠ Krajková a dobrovolnými hasiči z Krajkové. V roce 2016 budeme pokračovat v obnově sadu,plánujeme odvodnění,výsadbu nových stromů za pokácené,vyvěšení ptačích budek (ve spolupráci se školou). Naše činnost se může zdárně rozvíjet také díky finanční podpoře od obce Krajková.

Zpět nahoru